Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ατομικών ειδών προστασίας εργαζομένων» Α.Μ.: 7/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την «Προμήθεια ατομικών ειδών προστασίας εργαζομένων» Α.Μ.: 7/2021 Μελέτη του Τμήματος Μελετών – Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης, συνολικού προϋπολογισμού ύψους #24.795,04€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο έως την Τρίτη 11/5/2021 και ώρα 12:00 π.μ., στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.


Επισυνάπτεται η σχετική μελέτη (πατήστε εδώ).


Σημειώνουμε ότι η προσφορά σας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
2. Φάκελο τεχνικής προσφοράς με τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) υπογεγραμμένα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα τεχνικά φυλλάδια θα είναι στην ελληνική γλώσσα ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική.
3. Δείγμα για κάθε προσφερόμενο είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά του και η συμφωνία του με τις ζητούμενες προδιαγραφές. Η προσκόμιση δείγματος για όλα τα ζητούμενα είδη και η σαφής συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών έκαστου προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις του αντιστοίχου άρθρου του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών – Περιγραφικού Τιμολογίου της παρούσας μελέτης είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού.
Ο κάθε προμηθευτής – οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει έναν πίνακα (σύμφωνα με το κάτωθι υπόδειγμα) όπου θα αναγράφεται: το είδος του υλικού με τον αύξων αριθμό της μελέτης, η εμπορική του ονομασία, η χώρα προέλευσης του, τα πρότυπα κατασκευής και πιστοποιητικά που το συνοδεύουν. Το κάθε δείγμα θα φέρει σήμανση με αυτοκόλλητο ταμπελάκι στο οποίο ο προμηθευτής θα αναγράφει τον αύξοντα αριθμό του είδους (σύμφωνα με την μελέτη) για διευκόλυνση του έργου αξιολόγησης.
Οι προσφέροντες με την υποβολή της προσφοράς τους οφείλουν να προσκομίσουν τα δείγματα (Πρβλ. αρ. 214 ν. 4412/2016 «Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις») με την ένδειξη: ΔΕΙΓΜΑΤΑ, στο πρωτόκολλο του Δήμου, με συνοδευτική επιστολή απευθυνόμενη στο Τμήμα Προμηθειών – Αποθηκών, το οποίο θα παραλάβει τα δείγματα. Η επιστολή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνισμού, την αναθέτουσα αρχή και τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα που καταθέτει τα δείγματα.
Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 214 του ν. 4412/2016
Τα δείγματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα μείνουν αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας. Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στείλει αυτά σε οποιαδήποτε κατά κρίση του εργαστηρίου για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. (Πρβλ. αρ. 214 ν. 4412/2016).
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ή υπεύθυνη δήλωση (όπως περιγράφεται στο άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου (όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016), στην οποία θα αναγράφεται «ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016».
5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
6. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

7. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της) ή Βεβαίωση έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ. (ή ΓΕΜΗ).
8. Για τα νομικά πρόσωπα: Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από την αρμόδια αρχή ( πχ ΓΕΜΗ) με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νομικής εκπροσώπησης ( π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ, πιστοποιητικό μεταβολών) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Καθώς και ότι άλλο προβλέπεται στην υπ’ αριθ.: Α.Μ. 7/2021 Μελέτη.

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η ανάθεση της προμήθειας.

 

 

Ο Δήμαρχος


Γεώργιος Χατζηδάκης

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.